Behandling

Behandlingen på Villa Leva bygger på KBT behandling. Vi behandlar olika kemiska och psykologiska beroenden samt arbetar med självbild och livsstil.  I behandlingen har vi tre faser; primärbehandling på tre månader, fördjupad behandling på ytterligare tre månader och utsluss. Efter genomförd behandling erbjuder vi alla deltagare även eftervård under ett år.  I de fall det behövs erbjuder vi återfallsbehandling för våra klienter. Vi erbjuder även behandlingsprogram på plats så som kriminalitet som livsstil, återfallsprevention och medberoende.

Arbetssätt

På Villa Leva arbetar vi både med gruppbehandling samt enskilda samtal som anpassas efter deltagarens behov och problembild. Vi erbjuder våra deltagare lektioner och föreläsningar i beroendesjukdomen och hur den påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Deltagarna får uppgifter att arbeta med som redovisas antingen enskilt eller i grupp. Miljöterapi är även en viktig del i behandlingen där vi tillhandahåller en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. Behandlarna och deltagare samverkar aktivt mot ett gemensamt mål vad gäller behandlingen. På Villa Leva erbjuder vi även en variation aktiviteter, så som att träna i gymmet, matlagning med kock, trädgårdsodling och kreativ verkstad.

Missbrukssjukdomen bearbetas på tre plan

På Villa Leva hjälper vi klienterna att bearbeta själva kemiska beroendet, andra psykologiska beroenden samt självbild och livsstil. Vi arbetar parallellt med dessa tre lager av beroendesjukdomen. Det psykologiska beroendet kan visas genom medberoende, relationsboende, sex/förälskelseberoende, spelberoende samt ät och träningsstörningar. Beroende leder ofta till stress och utmattningsdepressioner som kan i sin tur påverka självbilden. Samtidigt som vi arbetar med själva beroendet och dess sidoeffekter stärker vi kvinnornas självbild och självkänsla för att ha kraft, ork och motivation till att göra förändringarna som krävs för att leva ett lit utan alkohol och droger.

Veckoschema

Villa Leva har ett veckoschema fyllt med terapigrupper, egna uppgifter, lektioner, kreativt skapande, sociala aktiviteter, redovisningar och fysisk träning.  Utanför schemat arbetar vi med självbildsträning, stresshantering och kan erbjuda NADA-öronakupunktur, yoga, massage, spa med mera.  Detta för att skapa en lugn, trygg och harmonisk miljö för att kunna fokusera på behandlingsprocesserna. Vi erbjuder samtliga kvinnor minst ett enskilt samtal i veckan med beroendeterapeut. Vårt mål är att ge kvinnan redskap för att hantera beroendesjukdomen, utveckla och bibehålla en nykter och/eller drogfri livsstil med en god livskvalitet.

Behandlingsfaser

Fas 1 Primärbehandling

Under primärbehandlingen som varar i 3 månader börjar vi med en kartläggning av missbruk, hälsa och nätverk för att kunna anpassa behandlingen så bra som möjligt till varje klient. Samtidigt påbörjar kvinnan terapigrupper som lägger fokus på missbruket och självbildsträning. Vi gör en behandlingsplan med kvinnans mål i fokus om hur vi skall stötta kvinnan i att uppnå sina mål och bibehålla en nykter och drogfri vardag.  Kvinnan får enskilt samtal med sin behandlare minst en gång i veckan och gör uppgifter kopplade till problematiken som har varit. Vi arbetar med stresshantering, kreativt skapande och fysisk träning samt erbjuder att åka iväg till AA/NA möten två ggr i veckan.

Fas 2 Fördjupad behandling

I den fördjupade behandlingen börjar kvinnan arbeta mer med skuld, skam och sorg.  Många har levt i destruktiva relationer som bearbetas både i grupp och enskilda samtal. Kvinnan börjar märka av sin personliga utveckling och det arbetas med stresshantering och social träning utanför behandlingshemmet i större utsträckning. I fas 2 erbjuder även behandlingen parsamtal eller anhörigsamtal för att stärka och förbättra relationer med barn, föräldrar och/eller partner. Vi erbjuder behandlingsprogrammet Kriminalitet som livsstil i den här fasen då det krävs en stabil drogfrihet innan programmet påbörjas. Kvinnan börjar åka på AA-NA möten på egen hand, både i syfte att träna på att åka på egen hand och kunna träna på nya färdigheter strategier som hon har fått till sig under behandlingen.

Fas 3 Utsluss

I fas 3 skall kvinnan börja slussas vidare hem från behandlingen, antingen till eget boende eller annat boende via socialtjänsten. Klienten har kvar ett strukturerat veckoschema som hon följer blandat med behandling, praktik, arbete, bostad och ekonomi beroende vad som är aktuellt just för henne. I Utsluss fasen får kvinnan mer eget ansvar och sysselsättning eller projektarbete i högre utsträckning.

Eftervård Villa Leva erbjuder eftervård under ett år efter avslutad behandling. Vi träffas varannan vecka där vardagen här och nu är i fokus. Vi bearbetar sorg, vrede, skuld och skam mm. Utbildning i självkännedom och kommunikation för att bättre hantera relationsproblem. Klienter som bor geografiskt långt från Villa Vela erbjuds att vara med i eftervården via länk.