Behandling

Behandlingen baseras på följande grundpelare

12-stegsmodellens arbetssätt

Bearbetning av missbrukssjukdomen på tre plan

 1. Kemiskt beroende
 2. Psykologiska beroende
 3. Självbild och livsstil

Behandling

 1. Behandlingsfas 1, 2, 3
 2. Återfallsbehandling
 3. Efterbehandling

Arbetssätt

 • Beroendeterapi i grupp enligt 12-stegsfilosofin
 • Samtalsterapi individuellt
 • Pedagogiska föreläsningar/lektioner
 • Egna arbetsuppgifter
 • Redovisningar
 • Självhjälpsgrupper
 • Fysisk aktivitet & kreativitet

Missbrukssjukdomen bearbetas på tre plan

1. Kemiska beroenden

 • Läkemedel “legal narkotika” ex. Bensodiazepiner, starka värktabletter mm.
 • Narkotika ex Cannabis, Amfetamin, Kokain, Heroin mm.
 • Alkohol

2. Psykologiska beroenden

 • Medberoende, ex. vårda andra för att känna sig behövd och bekräftad
 • Relationsberoende, ex. misshandelsrelationer
 • Sex/förälskelseberoende, ex. besatthet, prostitution.
 • Arbetsnarkomani ex. “måsten,” prestera, sätta sitt egenvärde på görandet för att duga.
 • Spelberoende
 • Shopping
 • Träning
 • Ätstörning

Beroende leder ofta till stress och utmattningsdepressioner.

3. Självbild och livsstilen:

 • Oro, utanförskap, medberoende, otrygghet och låg självkänsla.
 • Svag känsla av mening och delaktighet.
 • Relationsproblem inom familj och arbete.
 • Avsaknad av kraft att själv förändra sin situation.

Veckoschema med:

 • Mindfulness
 • Terapigrupp
 • Egna uppgifter
 • Lektioner
 • Redovisningar
 • NADA-öronakupunktur
 • Självbildsträning
 • Stresshantering
 • Fysisk träning
 • Sociala aktiviteter
 • Kreativt skapande

Vid behov enskilda samtal med Beroendeterapeut eller KBT-terapeut. Vårt mål och syfte är att ge kvinnan redskap för att hantera beroendesjukdomen, utveckla en nykter /drogfri livsstil och en god livskvalitet.

Vår personal är utbildad på beroendepersonligheten och beroendeprocessen. Därmed höjer vi kvalitén på behandling, efterbehandling och resultat. Vi erbjuder en större möjlighet till en bestående drogfrihet.

Behandlingsfaser

FAS 1 Primärbehandling:

 • ASI-intervju
 • Upprättande av handlingsplan
 • Konsekvenser
 • Självbildsträning
 • Grupp / Lektioner steg 1–3, sjukdomsbegreppet, förnekelse, hopp, val.
 • Stresshantering
 • NADA-öronakupunktur
 • Kreativt skapande
 • Fysisk träning
 • NA / AA-möten, drogfri gemenskap
 • Uppföljning

FAS 2 Fördjupad behandling

 • Sorg, skuld och skam
 • Destruktiva relationer, medberoende
 • Grupp/lektioner, vem är jag, förändring, personlig utveckling
 • Stresshantering
 • NADA-öronakupunktur
 • Social träning/aktiviteter
 • Kreativt skapande
 • Fysisk träning
 • Familjen/skapa nätverk
 • Vid behov fördjupning i ex destruktiva relationer, kriminalitet, sorg och förlust, samt medberoende.
 • NA/AA-möten, drogfri gemenskap
 • Uppföljning

FAS 3 Utsluss

 • Utsluss, ev. i öppenvård
 • Strukturerat veckoschema
 • Sysselsättning
 • Stresshantering
 • NADA- öronakupunktur
 • Social träning/aktivitet
 • Fysisk träning
 • Mötesgående, sponsor, drogfri gemenskap
 • Slutrapport

Återfallsbehandling

När en person återfaller i missbruk efter minst 6 månaders drogfrihet och under denna tid skaffat sig mötesvana från någon AA- eller NA- grupp är återfallsbehandling aktuell. Den som återfaller (fortsätter droga/dricka) tidigare har större behov av primärbehandling. Återfallsbehandling sker under 4-6 veckor eller vid behov längre.

Återfallsinventeringen innehåller enskilda uppgifter med daglig handledning, en grundlig fördjupning för att bli expert på sina återfallssignaler och utifrån detta skapa ett nytt tillfrisknandeprogram. Återfallsbehandlingen bygger på T. Gorskis forskning om återfallsprevention.

Utsluss

Mer eget ansvar/mer sysselsättning/projektarbete. Vi slussar ut och stödjer kvinnorna vid planering av ex. bostad, arbete, studier och ekonomi.

Eftervård

Pågår under ett år efter behandlingen. Vi träffas varannan vecka där vardagen här och nu är i fokus. Vi bearbetar sorg, vrede, skuld och skam m.m. Utbildning i självkännedom och kommunikation för att bättre hantera relationsproblem. Klienter som bor geografiskt långt från Villa Leva, erbjuds eftervård i form av uppföljningssamtal en gång i månaden.